അറിയിപ്പ്
  • SlideshowFx Plugin: Refresh token failed
    (invalid_grant)

ക്രംലിനിൽ ഇന്ന് മുതൽ ബ്ലോസം ഗ്രോസറീസ്, പുതിയ മലയാളിക്കട പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു

photo 9 60dbf

ഡബ്ലിൻ: ക്രംലിനിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ബ്ലോസം ഗ്രോസറീസ് ,ഏഷ്യൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് , ക്രംലിനിലെ എ.ഐ.ബി ബാങ്കിന് സമീപം, Texaco പെട്രോൾ പമ്പിന് പിന്നിലായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു.

മലയാളികളുടെ ഉൽപ്പനങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പനങ്ങളും, ഫിലിപ്പീൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കടയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫ്രഷ്ബ്രേ പച്ചക്കറികൾ, ഫ്രോസൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി നിത്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ബ്ലോസം ഗ്രോസറീസില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് രാവിലെ 10 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ബ്ലോസം ഗ്രോസറീസിന്റെ ഉത്ഘാടന വേളയിലും തുടര്‍ന്നുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി ബ്ലോസം ഗ്രോസറീസ് അറിയിച്ചു.

photo 1 4a5f1

photo 6 b568a

Add comment

Comment policy: കമന്റുകൾ ഇഗ്ലീഷിലോ, മലയാളത്തിലോ ആകാം. മംഗ്ലീഷ് കമന്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. കമന്റുകൾ അത് എഴുതുന്നവരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്, ഐപത്രത്തിന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. Click here to type Malayalam

Security code
Refresh

{sfx ...}#0 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(786):
     sfxModelPicasa->refreshToken()
#1 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(854):
     sfxModel->getToken()
#2 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(527):
     sfxModel->getItem(Array, 1, Object(stdClass))
#3 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(680):
     sfxController->browseArticle('{sfx api='picas...', Object(stdClass))
#4 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(214):
     sfxController->display('{sfx api='picas...')
#5 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(542):
     plgContentSlideshowfx->treatContent(Object(stdClass))
#6 [internal function]: plgContentSlideshowfx->onSlideshowFxCall(Object(stdClass), Object(JRegistry))
#7 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/event.php(71):
     call_user_func_array(Array, Array)
#8 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/dispatcher.php(161):
     JEvent->update(Array)
#9 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(109):
     JDispatcher->trigger('onSlideshowFxCa...', Array)
#10 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(68):
     sfxHelper::call(Object(JRegistry))
#11 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/modules/mod_slideshowfx/mod_slideshowfx.php(91):
     sfxHelper::render(Object(JRegistry))
#12 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/module/helper.php(173):
     include('/var/www/vhosts...')
#13 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php(107):
     JModuleHelper::renderModule(Object(stdClass), Array)
#14 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php(39):
     JDocumentRendererModule->render(Object(stdClass), Array, NULL)
#15 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(371):
     JDocumentRendererModules->render('absolute', Array, NULL)
#16 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(652):
     JDocumentHTML->getBuffer('modules', 'absolute', Array)
#17 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(433):
     JDocumentHTML->_renderTemplate()
#18 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/includes/application.php(268):
     JDocumentHTML->render(false, Array)
#19 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/index.php(48):
     JSite->render()
#20 {main}