അറിയിപ്പ്
  • SlideshowFx Plugin: Refresh token failed
    (invalid_grant)

നിങ്ങളുടെ ജോലി നല്ലതാണോ?​ ഇതാ ലോകത്തിലെ മികച്ച 10 ജോലികളും മോശം ജോലികളും

തങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് നല്ലൊരു വിഭാഗവും. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ നല്ല വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് വീന്പു പറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പാടുകളെയും പരിമിതികളെയും പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കാനും ചിലർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം വിലയിരുത്തലുകൾക്കെല്ലാം തടയിട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ മികച്ച പത്ത് ജോലികളും മോശം പത്ത് ജോലികളും എന്തെന്ന് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതപിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുകൂട്ടം സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ. എല്ലാ വർഷവും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന Careercast.com എന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. 

ഇവരുടെ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം കണക്ക് ടീച്ചറൻമാരാണത്രേ ലോകത്തിലെ മികച്ച ജോലി അനുഭവിക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർമാർ മികച്ച പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളപ്പോൾ ഐ.റ്റി രംഗത്തിന് പത്താം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. 

മോശം ജോലികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മരപ്പണിക്കാരന്റേതാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പത്ര റിപ്പോർട്ടരുമാരുള്ളപ്പോൾ,​ കുക്ക്,​ ടാക്സി ഡ്രൈവർ,​ എന്നിവരാണ് തുടർന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ലോകത്തിലെ മികച്ച പത്ത് ജോലികളും മോശം ജോലികളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.


2014 മികച്ച പത്ത് ജോലികള്‍
*************************
Mathematician
University Professor (Tenured)
Statistician
Actuary
Audiologist
Dental Hygienist
Software Engineer
Computer Systems Analyst
Occupational Therapist
Speech Pathologist


2014 മോശം പത്ത് ജോലികള്‍
*************************
Lumberjack
Newspaper Reporter
Enlisted Military Personnel
Taxi Driver
Broadcaster
Head Cook
Flight Attendant
Garbage Collector
Firefighter
Corrections Officer

Add comment

Comment policy: കമന്റുകൾ ഇഗ്ലീഷിലോ, മലയാളത്തിലോ ആകാം. മംഗ്ലീഷ് കമന്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. കമന്റുകൾ അത് എഴുതുന്നവരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്, ഐപത്രത്തിന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. Click here to type Malayalam

Security code
Refresh

{sfx ...}#0 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(786):
     sfxModelPicasa->refreshToken()
#1 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(854):
     sfxModel->getToken()
#2 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(527):
     sfxModel->getItem(Array, 1, Object(stdClass))
#3 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(680):
     sfxController->browseArticle('{sfx api='picas...', Object(stdClass))
#4 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(214):
     sfxController->display('{sfx api='picas...')
#5 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(542):
     plgContentSlideshowfx->treatContent(Object(stdClass))
#6 [internal function]: plgContentSlideshowfx->onSlideshowFxCall(Object(stdClass), Object(JRegistry))
#7 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/event.php(71):
     call_user_func_array(Array, Array)
#8 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/dispatcher.php(161):
     JEvent->update(Array)
#9 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(109):
     JDispatcher->trigger('onSlideshowFxCa...', Array)
#10 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(68):
     sfxHelper::call(Object(JRegistry))
#11 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/modules/mod_slideshowfx/mod_slideshowfx.php(91):
     sfxHelper::render(Object(JRegistry))
#12 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/module/helper.php(173):
     include('/var/www/vhosts...')
#13 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php(107):
     JModuleHelper::renderModule(Object(stdClass), Array)
#14 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php(39):
     JDocumentRendererModule->render(Object(stdClass), Array, NULL)
#15 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(371):
     JDocumentRendererModules->render('absolute', Array, NULL)
#16 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(652):
     JDocumentHTML->getBuffer('modules', 'absolute', Array)
#17 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(433):
     JDocumentHTML->_renderTemplate()
#18 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/includes/application.php(268):
     JDocumentHTML->render(false, Array)
#19 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/index.php(48):
     JSite->render()
#20 {main}