അറിയിപ്പ്
  • SlideshowFx Plugin: Refresh token failed
    (invalid_grant)

വെനം കാർ പാഞ്ഞു, 435 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ

മയാമി : മണിക്കൂറിൽ  435 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞ് വെനം ജിടി കാർ ലോകത്തെ അതിവേഗ കാർ എന്ന ഖ്യാതി സ്വന്തമാക്കി.
ഹെന്നഡി എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനി നിർമ്മിതമാണ് വെനം ജിടി കാർ. 7.0 ലിറ്റർ, 927കെഡബ്ളിയു ട്വിൻടർബൊ വി 8 എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ച  കാർ. വില 8 ലക്ഷം പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ്.
ഫ്ളോറിഡയിലെ  കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്റർ ടർമാക്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ബ്രയൻസ്മിത്ത് അത് അതിവേഗതയിൽ ഓടിച്ചപ്പോൾ മുമ്പ് ബുഗാട്ടി വെയ്റൊൺ സൂപ്പർ സ്പോർട്ട് കാർ 2010-ൽ സൃഷ്ടിച്ച ലോക റെക്കാഡ് തകർന്നു.  മണിക്കൂറിൽ  431 കിലോമീറ്റർ വേഗമായിരുന്നു ബുഗാട്ടി കാറിന്റെ റെക്കാഡ് വേഗത.
2011 ലാണ് വെനം ജിടി കാർ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതിനകം അതിവേഗ കാർ കുതുകികളായ അതി സമ്പന്നരായ 11 പേർ  അത് സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു

Add comment

Comment policy: കമന്റുകൾ ഇഗ്ലീഷിലോ, മലയാളത്തിലോ ആകാം. മംഗ്ലീഷ് കമന്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. കമന്റുകൾ അത് എഴുതുന്നവരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്, ഐപത്രത്തിന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. Click here to type Malayalam

Security code
Refresh

{sfx ...}#0 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(786):
     sfxModelPicasa->refreshToken()
#1 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(854):
     sfxModel->getToken()
#2 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(527):
     sfxModel->getItem(Array, 1, Object(stdClass))
#3 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(680):
     sfxController->browseArticle('{sfx api='picas...', Object(stdClass))
#4 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(214):
     sfxController->display('{sfx api='picas...')
#5 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(542):
     plgContentSlideshowfx->treatContent(Object(stdClass))
#6 [internal function]: plgContentSlideshowfx->onSlideshowFxCall(Object(stdClass), Object(JRegistry))
#7 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/event.php(71):
     call_user_func_array(Array, Array)
#8 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/dispatcher.php(161):
     JEvent->update(Array)
#9 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(109):
     JDispatcher->trigger('onSlideshowFxCa...', Array)
#10 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(68):
     sfxHelper::call(Object(JRegistry))
#11 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/modules/mod_slideshowfx/mod_slideshowfx.php(91):
     sfxHelper::render(Object(JRegistry))
#12 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/module/helper.php(173):
     include('/var/www/vhosts...')
#13 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php(107):
     JModuleHelper::renderModule(Object(stdClass), Array)
#14 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php(39):
     JDocumentRendererModule->render(Object(stdClass), Array, NULL)
#15 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(371):
     JDocumentRendererModules->render('absolute', Array, NULL)
#16 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(652):
     JDocumentHTML->getBuffer('modules', 'absolute', Array)
#17 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(433):
     JDocumentHTML->_renderTemplate()
#18 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/includes/application.php(268):
     JDocumentHTML->render(false, Array)
#19 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/index.php(48):
     JSite->render()
#20 {main}