അറിയിപ്പ്
  • SlideshowFx Plugin: Invalid response from server on gallery request
    ( Error 404 <br />(Not Found)!!1

    404. That’s an error.

    The requested URL /data/feed/api/user/114983258736935357059?thumbsize=160c was not found on this server. That’s all we know. )

test

{sfx ...} #0 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(872):
     sfxModelPicasa->getAlbumInfos(1)
#1 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(527):
     sfxModel->getItem(Array, 1, Object(stdClass))
#2 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(680):
     sfxController->browseArticle('{sfx url='picas...', Object(stdClass))
#3 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(214):
     sfxController->display('{sfx url='picas...')
#4 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(350):
     plgContentSlideshowfx->treatContent(Object(stdClass))
#5 [internal function]: plgContentSlideshowfx->onContentPrepare('com_content.art...', Object(stdClass), Object(JRegistry), 0)
#6 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/event.php(71):
     call_user_func_array(Array, Array)
#7 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/dispatcher.php(161):
     JEvent->update(Array)
#8 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/components/com_content/views/article/view.html.php(121):
     JDispatcher->trigger('onContentPrepar...', Array)
#9 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/component/controller.php(722):
     ContentViewArticle->display()
#10 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/components/com_content/controller.php(74):
     JController->display(true, Array)
#11 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/component/controller.php(761):
     ContentController->display()
#12 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/components/com_content/content.php(16):
     JController->execute('')
#13 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/component/helper.php(380):
     require_once('/var/www/vhosts...')
#14 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/component/helper.php(348):
     JComponentHelper::executeComponent('/var/www/vhosts...')
#15 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/includes/application.php(194):
     JComponentHelper::renderComponent('com_content')
#16 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/index.php(42):
     JSite->dispatch()
#17 {main}

Add comment

Comment policy: കമന്റുകൾ ഇഗ്ലീഷിലോ, മലയാളത്തിലോ ആകാം. മംഗ്ലീഷ് കമന്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. കമന്റുകൾ അത് എഴുതുന്നവരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്, ഐപത്രത്തിന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. Click here to type Malayalam

Security code
Refresh