കേരളത്തിൽ നോർക്കയുടെ സഹകരണത്തോടെ നിന്ന് ക്രാന്തി അയർലണ്ടിൽ മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നു

kranthi help 2e9c9

കേരളത്തിൽ നിന്ന് മരുന്ന് ആവശ്യം ഉള്ളവർക്ക് അയർലണ്ടിൽ ക്രാന്തി മരുന്നെത്തിക്കുന്നു.കേരള സർക്കാർ നോർക്ക വഴി നടത്തുന്ന പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് അയർലണ്ടിൽ ക്രാന്തി ആവശ്യക്കാർക്ക് മരുന്നെത്തിക്കുന്നത്. പ്രമേഹം,രക്ത സമ്മർദ്ദം  പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കുക.
 
നിരവധി ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലും ഷോർട്ട് റ്റെം ജോബ് വിസയിലും മറ്റും അയർലണ്ടിൽ എത്തി ലോക് ഡൌൺ മൂലം കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. അവരിൽ പലരും കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആണ്.അവർക്ക് അയർലണ്ടിൽ ജി പി റെജിസ്ട്രെഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അയർലണ്ടിൽ മരുന്ന് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ആണ് കേരള സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്.
 
മരുന്ന് അത്യാവശ്യം ഉള്ളവരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മരുന്ന് അയക്കാൻ ക്രാന്തി ഹെല്പ് ഡസ്ക് സഹായിക്കും. മരുന്നുകൾ ബില്ലും പ്രിസ്ക്രപ്ഷൻ സഹിതം കൈമാറണം.
 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു താഴെ കാണുന്ന ക്രാന്തി ഹെല്പ് ഡസ്ക് നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപെടുക.
 
Ireland
Shinith Ak -0870518520
Anoop John-0872658072
Ratheesh suresh -0870555906
John Chacko -0876521572
Sarin v sadasivan -0892415234
Binu varghese-0876707857
Jithin Ram -089 211 3987

Kerala
Abhilash Thomas -00919207950743
Manoj D. Mannath -00918304942820
Suresh babu -00917012060354
Jishnu Harikumar -00917510741491