'നൃത്താഞ്ജലി & കലോത്സവം 2018' -ന്റെ പ്രസംഗം, ചെറുകഥാ മത്സരങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

elocutionstorytopics 1edaa

ഡബ്ലിൻ: വേൾഡ് മലയാളി കൌണ്‍സിൽ, അയർലണ്ട് പ്രോവിൻസിന്റെ 'നൃത്താഞ്ജലി & കലോത്സവം 2018' -ന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന പ്രസംഗം, ചെറുകഥാ മത്സരങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Elocution -Junior -Topic: "Recycle , Reuse"

ജൂനിയർ പ്രസംഗം - മലയാളം -വിഷയം: "പുനചംക്രമണം, പുനരുപയോഗം"

Elocution -Senior - Topic: "If I was the Prime minister of Ireland"

സീനിയർ പ്രസംഗം - മലയാളം -വിഷയം: "ഞാൻ അയർലൻഡിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആണെങ്കിൽ"

മലയാളം ചെറുകഥാ രചന - സീനിയർ വിഷയം: "യാത്ര"

ഡബ്ല്യു.എം.സി യുടെ 'നൃത്താഞ്ജലി & കലോത്സവം 2018' -ന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടി ഒക്ടോബർ 20 വരെ മത്സരങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റെർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓണ്‍ലൈനായി മാത്രമേ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. Debit Card , Credit Card , Paypal തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചു റെജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

http://www.nrithanjali.com

കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവ മാതൃകയിൽ 2010 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തിവരുന്ന ഈ കലാമേള 2,3 നവംബർ(വെള്ളി, ശനി) തീയതികളിൽ ഗ്രിഫിത്ത് അവന്യുവിലുള്ള 'Scoil Mhuire National Boys School' - വേദിയിൽ അരങ്ങേറും.