'നൃത്താഞ്ജലി & കലോത്സവം 2017' - പ്രസംഗം ,കത്തെഴുത്ത് വിഷയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; രജിസ്ട്രേഷൻ 23 - വരെ .

Nrithanjali items Final b7b08

ഡബ്ലിൻ: നവംബർ 3,4 (വെള്ളി, ശനി) തീയതികളിലായി നടത്തപ്പെടുന്ന വേൾഡ് മലയാളീ കൌണ്‍സിൽ അയർലണ്ട് പ്രോവിന്സിന്റെ 'നൃത്താഞ്ജലി & കലോത്സവ'ത്തിലെ പ്രസംഗത്തിനും മലയാളം കത്തെഴുത്തിനുമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ജൂനിയർ വിഭാഗം പ്രസംഗം (ഇംഗ്ലീഷ് & മലയാളം ) :
വിഷയം :"പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം / Environmental Conservation'.

സീനിയർ വിഭാഗം പ്രസംഗം: (ഇംഗ്ലീഷ് & മലയാളം ).
വിഷയം : "ബ്രെക്സിറ്റ് / Brexit"

സീനിയർ വിഭാഗം കത്തെഴുത്ത് (മലയാളം),
നിബന്ധകൾ ചുവടെ:

വിഷയം : "സുഹൃത്തിന് ഒരു കത്ത് "

1.അയർലണ്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി നാട്ടിലുള്ള തന്റെ കൂട്ടുകാരിക്കോ, കൂട്ടുകാരനോ ഒരു കത്തയക്കുന്നതാണ് പശ്ചാത്തലം.

2.പരമാവധി സമയം 30 മിനിറ്റ്.

3.ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ കത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ഉള്ളതാവണം അതായത്‌ -അഭിസംബോധന , ആമുഖം ,പ്രധാന വിഷയം ,ഉപസംഹാരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം.

4.മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ കൈയക്ഷരം പദ പ്രയോഗരീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 23 ആണ്.
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള വെബ് സൈറ്റ് ചുവടെ.

www.nrithanjali.com